Założenia programowe

JNW ma bardzo długą i bogtą tradycję, składa się bowiem z 48 numerów (1985 – 2015) i 8 zeszytów(1980-1983). Początkowo czasopismo było rozsyłane tylko po Prowincji Południowej. Jednak w 1985 roku obydwie prowincje połączyły siły i podjęto decyzję, że Jezuici - Nasze Wiadomości będzie rozsyłane po całej Polsce. Warto więc sięgnąć do historii i zobaczyć, co pisali i myśleli kiedyś Ojcowie i scholastycy oraz jakie problemy i kwestie były wówczas na czasie.

W pierwszym wspólnym wydaniu, z 1985 roku, głos zabrali ówcześni prowincjałowie. Ojciec Stanisław Opiela SJ z Prowincji Północnej wyraził się takimi słowami o JNW:

Troska o podtrzymywanie i pogłębianie istniejących więzi skłania nas do wydawania specjalnego biuletynu przeznaczonego dla rodzin, z których pochodzą jezuici oraz osób, które stały się nam wszystkim w jakimś momencie bliskie. Za jego pośrednictwem chcemy dzielić się naszymi ideałami, radościami i troskami, naszą duchowością ignacjańską i historycznym dziedzictwem, wreszcie wiadomościami z życia i działalności Towarzystwa. Ufamy, że biuletyn podtrzyma i pogłębi już istniejące związki, a także przyczyni się być może do powstania nowych.

Z kolei Prowincjał Polski Południowej, Bogusław Steczek SJ, napisał:

Polscy jezuici , podobnie jak i ich współbracia rozsiani po całym świecie, głosząc Ewangelię "całemu stworzeniu" – żyją i pracują w kręgu bliskich sobie ludzi: krewnych, przyjaciół, współpracowników, dobroczyńców. Z nimi właśnie chcą dzielić się swoją historią i planami na przyszłość, swą duchowością i problemami pracy apostolskiej. Zdajemy sobie sprawę, że często wiadomości o życiu zakonu docierające z innych źródeł są skąpe, niepełne lub zniekształcone. Stąd z radością witamy inicjatywę systematycznego informowania Naszych Przyjaciół o życiu i pracy Towarzystwa Jezusowego w świecie i w Polsce.

Uważamy, że ostatnie wydania JNW wyraźnie pokazują, że do dziś wprowadzamy w życie te pierwotne założenia. A od teraz, dzięki Internetowi, chcemy dzielić się Naszymi Wiadomościami z jeszcze szerszym gronem Naszych Przyjaciół.